NEWS FROM KAROO LAMB CONSORTIUM  | VIEW IN A WEB BROWSER

 

Kennis geskied hiermee van 'n ledevergadering van die maatskappy Karoo Lamb Consortium NPC (Reg Nr: 2012/078056/08) wat gehou sal word te Williston Gholfklub, Williston op Vrydag 20 November 2020 om 10H30

[ Ligte middagete sal vanaf 13H00 bedien word ]

 

A G E N D A

 

 1. Verwelkoming
 2. Konstituering: Teenwoordig of deur proksie
 3. Vasstelling en Sluiting van Sakelys
 4. Bekragtiging van notule van 2019 Algemene Jaarvergadering
  (Carnarvon, 11 Oktober 2019)
  4.1 Sake uit notule
 5. Bekragtiging van notule van Spesiale Vergadering
  (De Aar, 28 Feb 2020)
  5.1 Sake uit notule
 6. Voorsittersverslag
 7. KLC Aansoek Vir Karoo Lam Geografiese Indikator (Gi)
 8. Finansies
  * Goedkeuring Van Finansiële State 2019/2020
  * Begroting 2021
  * Ledegelde Vasstelling 2021
 9. Aanstelling van Ouditeure (Huidiglik Gb&G, Cradock)

 10. Verkiesing Van Direksie

  Huidiglik:

  Boere 
  Bertus Steenkamp 
  Albertus Erasmus
  Brand Du Toit
  Dirk Sacco
  Enoch Ralehoko
  Frans Van Wyk

  Verpakking 
  Ryan Boon
  Andries Hartmann

  Abattoirs
  Danie Franken (Carnarvon Abattoir)
  Danie Terblanche (Beaufort Wes Abattoir, Safam)
  Coetzee Reitz (Williston Abattoir) 

  KDF
  Johann Kirsten

 11. Algemeen
  * ......
  * ……
 12. Afsluiting
  Karoo Lam braai by Gholfklub vanaf 13H00

 

The Karoo Lamb Consortium (NPC)

Registration Number: (2012/078056/08)
Address P.O. Box 241, Clanwilliam, 8135
Website: www.karoomeatoforigin.com

Directors: S.A. du Toit;
A.R. Steenkamp; A.D. Erasmus;
D.J. Sacco; E.N. Ralehoko;
D.J. Franken; A.H. Hartman;
W.J.C Reitz; D.B. Terblanche;
R.R Boon; F.P.R van Wyk;
J.F. Kirsten

 

  

You're receiving this message because you are subscribed to the Karoo Lamb Consortium newsletter. This mail was sent to {email}

Your profile | Unsubscribe